اتصالات شبکه توزیع برق و جدیدترین ها

برخوردار بودن با ضریب اطمینان بالا با توجه به تعداد پایه ها درشبکه، باقی بودن سیستم ارت سراسری شبکه باوجود قطعی اتصال هر قسمت، هزینه پایین برای نگهداری از تجهیزات، قابلیت اجرا با هزینه بسیار کمتر از سیستم ارتینگ سنتی با توجه به شرایط اقتصادی کنونی رااز دیگر مزایای این پروژه عنوان کرد.

×
×

سبد خرید